خانه / گواهینامه ها

گواهینامه ها

تاییدیه و گواهینامه های داخلی

  • گواهی ثبت صنعتی
  • تاییدیه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی
  • تاییدیه از شهرداری تهران
  • حضور سقف یوبوت در مبحث پنجم آیین نامه مقررات ملی ساختمان

تاییدیه و گواهینامه های خارجی

  • گواهی مقاومت در برابر آتش تا 1000 درجه سانتیگراد به مدت حداقل 180 دقیقه صادره توسط موسسه CSI ایتالیا
  • گواهی تایید تجارت پایدار، اقتصادی و ایمن
  • گواهی تایید مصالح از موادگرمانرم تزریقی در قالب برای ساختمان سازی
  • گواهی تایید آزمایشگاهی مصالح و ایمنی آنها
  • گواهی تایید تجارت مصالح گرمانرم خروجی از قالبهای تزریقی صنعت ساختمان